/ Hodnotiace správy

Hodnotiace správy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka na Karloveskej ul. 3

Správa o VVČ 2018 - 2019.pdf

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava