/ Vnútorný poriadok pre žiakov

Vnútorný poriadok pre žiakov

Škola je naším spoločným domovom. Všetci sa v ňom chceme cítiť dobre. Na vytvorenie príjemnej atmosféry a pre úspešnú prácu potrebujeme poriadok a disciplínu. Tento Vnútorný poriadok školy slúži ako ústava našej školy. Sú v ňom obsiahnuté práva a povinnosti, resp. organizácia pracovného dňa. Jeho dodržiavanie patrí k právam a povinnostiam každého žiaka a zamestnanca našej školy. Predpisy a pravidlá sa vzťahujú tak na prácu a život v objekte školy, ako aj na aktivity  mimo vyučovania.

Vnútorný poriadok bol zostavený na základe Ústavy SR, Zákona č. 245/2008 Zb. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Deklarácie práv dieťaťa a Listiny základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy.

Vnútorný poriadok školy pre žiakov 2023.pdf


ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava