/ Štúdium / Poplatky

Poplatky

Výška poplatku za čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na našej škole je určená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2023 zo dňa 29. júna 2023 s platnosťou od 1. septembra 2024 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole. Platba sa vykonáva dva krát ročne, vždy na začiatku nového školského polroka. Sme Vám vďační za dodržiavanie termínov platieb. 

Príspevok na čiastočnú úhradu sa uhrádza na celý polrok naraz. 
Skupinové vyučovanie

Individuálne vyučovanie

Zborový spev, súborová práca, hra v skupine
Prípravné štúdium
11 € mesačne (55,00 €)

11 € mesačne (55,00 €)

6,60 € mesačne (33,00 €)
Základné štúdium (prvý a druhý stupeň)

12,10 € mesačne (60,50 €)

17,60 € mesačne (88,00 €)

6,60 € mesačne (33,00 €)
Štúdium pre dospelých (do 25 rokov)

17,60 € mesačne (88,00 €)

27,60 € mesačne (138,00 €)

6,60 € mesačne (33,00 €)
Štúdium pre dospelých (od 25 rokov vrátane)

44,20- € mesačne (221,00 €)

44,20 € mesačne,-  (221,00 € )

6,60 € mesačne (33,00 €Deti a umenie, n.f.
12,- €  polročne

12,- €  polročne

12,- €  polročne

                    ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava