/ Galérie / Súťaž Kresánkov akord

Súťaž Kresánkov akord

V dňoch 19.-21. februára 2018 pedagógovia predmetu hudobná náuka zorganizovali a zrealizovali už druhý ročník vedomostnej súťaže „Kresánkov akord“. Súťaž bola zameraná na overenie, porovnanie a hodnotenie vedomostí a praktických zručností žiakov z oblasti hudobnej teórie, hudobných nástrojov a dejín hudby hravou a zábavnou formou.Cieľom súťaže bolo nielen získanie obrazu o vedomostnej úrovni žiakov HN v jednotlivých ročníkoch na našej ZUŠ, ale predovšetkým preklenutie nezáujmu detí o tento predmet a jeho „popularizáciu“.Napriek nepriaznivému počasiu a pomerne vysokej chorobnosti sa súťaže zúčastnilo vyše 100 detí zo všetkých pracovísk našej školy, ktoré si zmerali sily v šiestich kategóriách a zasúťažili si v 3-členných, prípadne 2-členných družstvách. Zatiaľ čo žiaci 2.,3.,4., 1.NS, 2.NS ročníka mali účasť na súťaži dobrovoľnú, žiaci absolventského ročníka 3.NS mali účasť povinnú –kde si preverili aktuálne vedomosti a prípravu na absolventské skúšky z HN.Eliška Grežďová

Súťaž sa stretla s priaznivým ohlasom u žiakov aj ich rodičov. Predovšetkým mladšie deti boli zo súťaže nadšené. Na základe získaných bodov boli prvé tri družstvá v každej kategórii odmenené diplomami a vecnými cenami. Ostatné zúčastnené družstvá dostali diplomy za účasť na súťaži, malú vecnú cenu a sladkú pozornosť.Súťaž splnila očakávania aj cieľ z hľadiska zamerania na zistenie vedomostnej úrovne detí v jednotlivých ročníkoch. Vyučujúce prejavili všeobecnú spokojnosť nad vedomostnou úrovňou detí a prípadné rezervy prijímajú ako výzvu na ďalšie zdokonalenie práce v osobnom raste, ako aj v kreatívnom spôsobe vyučovania.ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava