/ Štúdium / Poplatky

Poplatky

Výška poplatku za čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na našej škole je určená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2016 zo dňa 30. júna 2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole. Platba sa vykonáva dva krát ročne, vždy na začiatku nového školského polroka. Sme Vám vďační za dodržiavanie termínov platieb. 

Príspevok na čiastočnú úhradu sa uhrádza na celý polrok naraz. 
Skupinové vyučovanie

Individuálne vyučovanie

Zborový spev
Dieťa vo veku pred plnením povinnej šk. dochádzky a žiaka základnej školy

7,50 € mesačne (37,50 €)

12,00 € mesačne (60,00 €)

4,00 € mesačne (20,00 €)
Neplnoletý žiak strednej školy

8,50 € mesačne (42,50 €)

13,00 € mesačne (65,00 €)

5,00 € mesačne (25,00 €)
Plnoletý žiak strednej školy a vysokej školy

13,50 € mesačne (67,50 €)

23,00 € mesačne (115,00 €)

-
Dieťa vo veku pred plnením povinnej šk. dochádzky a žiaka základnej školy
7,50 € mesačne (37,50 €)

12,00 € mesačne (60,00 €)

4,00 € mesačne (20,00 €)
Dospelá osoba nad 25 rokov
(zárobkovo činná)

30,- € mesačne (150 €)
30 € mesačne,-  (150 €)


Deti a umenie, n.f.
12,- €  polročne

12,- €  polročne

12,- €  polročne

                    


ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava